Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o. nastoji osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu lokaciju ra-sb.hr.

Status usklađenosti

Mrežna lokacija ra-sb.hr u većoj mjeri usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19), Smjernicama CARNET-a za osiguranje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća, uz iznimke koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti očituju se u slijedećim dijelovima sadržaja:
– pojedine word i pdf datoteke nisu u cjelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana
– dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni oblik (alt tekst)
– pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a *.doc i *.ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;

Podizanje razine pristupačnosti

Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o. provela je korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja mrežne lokacije ra-sb.hr u maksimalnoj mogućoj mjeri.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 22. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.
Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.
Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: MS Win10, Mozilla Firefox, Google Chrome, iPhoneXS iOS Safari. Pomoćna tehnologija korištena tijekom testiranja: čitač ekrana NVDA (NonVisual Desktop Access) 2019, čitač ekrana Jaws 2019, VoiceOver, tipkovnica na zaslonu.
Testiranje pristupačnosti provedeno je alatom WAWE Web Accessibility Evalution Tool.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne lokacije ra-sb.hr korisnici mogu uputiti Odjelu za informatiku.
e-poštom: info@ra-sb.hr
Telefonom: +385 35 217 090
Poštom: Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o., 35000 Slavonski Brod

Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o. dužna je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev. U skladu s uobičajenim radom, Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o. će nastojati odgovore na upite obraditi unutar dva radna dana.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.