Novosti

Novosti

Javna rasprava – Ministarstvo kulture

Danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva kulture započinje javna rasprava Nacrta Strategije zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-2015.

Ministarstvo kulture će zaprimati sve pisane komentare i prijedloge na e-mail: boris.jurinic@min-kulture.hr te na adresu Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb.

Ministarstvo kulture poziva sve zainteresirane da se uključe u javnu raspravu te da pošalju svoje komentare na tekst Nacrta Strategije. Nakon provedene javne rasprave Ministarstvo kulture će uputiti Strategiju u daljnju proceduru.

Uz Nacrt Strategije

Izradu nacrta Strategije očuvanja, zaštite i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-2015. (u daljnjem tekstu: Strategija) pokrenulo je Ministarstvo kulture, koje je nadležno za zaštitu i očuvanje kulturne baštine, odlukom ministra kulture mr. sc. Bože Biškupića od 9. rujna 2009. godine.

Svrha je bila da se razmotri i analizira postojeći sustav zaštite i očuvanja kulturne baštine te odnos prema dosadašnjem, osobito održivom, korištenju baštine te da se utvrde ciljevi, mjere i aktivnosti kako bi se kulturna baština i njezini potencijali uspješnije i učinkovitije koristile kao razvojni resurs, ali na načelima održivog razvoja.

Nacrt Strategije izrađen je u Radnoj skupini sastavljenoj od stručnjaka za zaštitu i očuvanje kulturne baštine iz Ministarstva kulture i strukovnih organizacija te drugih stručnjaka za održivo korištenje kulturne baštine. Polazeći od kritičkog osvrta na učinkovitost zašite danas, doneseni su prijedlozi što bi i kako bi trebalo učiniti u cilju poboljšanja održivog korištenje kulturne baštine.

U konačno oblikovanje nacrta Strategije putem osnivanja Partnerskog vijeća bili su uključeni drugi važni dionici, potencijalni ključni subjekti održivog korištenja kulturne baštine (poduzetnici i drugi subjekti poslovnog sektora, slobodne profesije, crkva, civilno društvo i dr.), vlasnici i korisnici kulturne baštine, državna tijela i organizacije nadležne za razvoj gospodarskih i drugih djelatnosti, provedbena tijela, područna (regionalna) i lokalna samouprava te civilno društvo i dr. Partnersko vijeće osnovano je odlukom ministra kulture Jasena Mesića od 21. ožujka 2011. godine. Rasprava o nacrtu Strategije održana je 1. travnja 2011. godine.

Nacrt Strategije sadrži prijedlog smjernica i mjera, kao okvira za konkretne razvojne projekte, za održivo korištenje kulturne baštine. S obzirom na to da je fenomen održivog korištenja kulturne baštine vrlo kompleksan te da se takva strategija u nas prvi put donosi, nužno je kod njezinog donošenje i kasnije kod provedbe uspostaviti i razvijati čvrstu međusektorsku povezanost i suradnju. Time se osigurava da Strategija bude konzistentna, interno i eksterno koherentna, relevantna i nadasve provediva na načelima održivog razvoja te s djelotvornim i učinkovitim doprinosom cjelovitom razvoju Republike Hrvatske.

Nacrt Strategije

 

Skip to content