Novosti

Javni natječaj za zakup poslovne hale „NEBO/BRODIN“

Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o, sukladno čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11 , 64/15 i 112/18) i čl. 4. Pravilnika o zakupu poslovnog prostora dana 22.9. objavljuje slijedeći:

Javni natječaj za zakup poslovne hale „NEBO/BRODIN“

1. PREDMET ZAKUPA

Poslovna hala „NEBO/BRODIN“, Dr. Mile Budaka 1, kč.br 1040/5

Površina: 843m2

Početni iznos mjesečne zakupnine: 3.20 EUR/m2 + PDV

Namjena: proizvođačke i prerađivačke djelatnosti.

Ugovor o zakupu se sklapa na rok od tri godine

Hala se može razgledati svakog radnog dana od 09:00 do 14:00 sati uz prethodnu najavu na telefon: +385 99 227 7481

2. NAČIN DOSTAVE PONUDA

Pravo podnošenja pisane ponude imaju fizičke osobe – obrtnici te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.

Ponuditelji ponude dostavljaju u zatvorenoj omotnici u naznakom „ne otvaraj“ i „za natječaj za zakup poslovne hale“, na adresu Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o. Slavonski Brod, Vukovarska 1, ili osobno u prostorije Razvojne agencije. Na poleđini omotnice mora biti naznačeno ime, adresa i naziv obrta ponuditelja fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište ponuditelja pravne osobe

Ponuditelj je uz ponudu dužan dostaviti:

 • a) Preslik Rješenja Trgovačkog suda, obrtnice ili drugog valjanog dokumenta kojim dokazuje da je aktivan poslovni subjekt registriran za obavljanje poslova sukladno određenoj namjeni zakupa;
 • b) BON 2 ili SOL 2 – ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja ponude kao dokaz o solventnosti;
 • c) bjanko zadužnicu na iznos do 5.000,00 (pettisuća) kn, potvrđenu od strane javnog bilježnika, kao jamstvo za ozbiljnost ponude,

Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o. zadržava pravo naplate iznosa od 5.000,00 kn po jamstvu za ozbiljnost ponude ponuditelja u slučaju da odabrani ponuditelj odustane od ponude nakon isteka roka za dostavu ponuda, ili da odbije sklopiti ugovor o zakupu na temelju konačne odluke o odabiru. Jamstvo za ozbiljnost ponude će biti vraćeno ponuditeljima nakon donošenja odluke o odabiru.

Natječaj je otvoren do 01.10.2021 u 12:00 sati, a ponude pristigle nakon isteka roka do koji je natječaj otvoren, bez obzira na način dostave, će se smatrati zakašnjelima i biti će vraćene ponuditelju neotvorene.

Pristigle ponude će biti javno otvorene 01.10.2021. s početkom u 12:00 sati, u prostorijama Razvojne agencije Grada Slavonskog Broda d.o.o. Javnom otvaranju prisustvuju ovlašteni predstavnici Razvojne agencije Grada Slavonskog Broda d.o.o., a mogu mu prisustvovati i ovlašteni predstavnici ponuditelja, uz identifikaciju osobnom iskaznicom.

3. PONUDA, KRITERIJ ODABIRA I UGOVARANJE

Ponuditelj daje ponudu na način da naznačuje minimalno:

 • svoju tvrtku, naziv obrta ili poslovnog subjekta,
 • adresu,
 • OIB,
 • IBAN,
 • kratki opis djelatnosti koju ponuditelj namjerava obavljati u poslovnoj hali „NEBO/BRODIN“,
 • ponuđenu mjesečnu cijenu zakupa (cijena zakupa se nudi na način da se naznačuje ponuđena jedinična mjesečna cijena po m2, odnosno ukupna ponuđena mjesečna cijena u obliku umnoška ponuđene cijene zakupa po m2 i površine poslovnog prostora).

Kriterij odabira ponude je prihvatljiva, ekonomski najpovoljnija ponuda (ponuda s najvišom ponuđenom mjesečnom cijenom zakupa).

Ponude s ponuđenom cijenom ispod početne cijene zakupa se neće razmatrati.

Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o. donosi Odluku o odabiru ponuditelja kojom odabire najpovoljnijeg ponuditelja po kriteriju odabira ponude, s kojim se ponuditeljem sklapa Ugovor o zakupu poslovnog prostora. Odabrani ponuditelj je prilikom sklapanja ugovora dužan predati jednu potvrđenu bjanko zadužnicu na iznos do 10.000,00 kn, kao sredstvo osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine.

4. OSTALE ODREDBE

 • Poslovna hala daje se u zakup isključivo po kriteriju viđeno-zakupljeno i bez sudjelovanja zakupodavca u uređenju i/ili adaptaciji prostora.
 • Poslovni prostor se ne može dati u podzakup.
 • Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o. zadržava pravo poništenja ovog natječaja, odnosno ne izbora najpovoljnije ponude, bez bilo kakve obveze prema podnositeljima ponude.
 • U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora natječaj se poništava.
 • Na sve odnose koji nisu posebno propisani ovim Natječajem izravno se primjenjuju odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakona o obveznim odnosima i drugi primjenjivi propisi.

RAZVOJNA AGENCIJA GRADA
SLAVONSKOG BRODA d.o.o.

Skip to content