Novosti

Natječaji

Natječaj EU u području suzbijanja diskriminacije i integracije Roma

Europska komisija, Uprava za pravosuđe objavila je natječaj u sklopu Programa za prava, jednakost i građanstvo 2014-2020 s ciljem financijske potpore nacionalnim i transnacionalnim projektima u području suzbijanja diskriminacije i integracije Roma, a u skladu sa specifičnim ciljem promocije učinkovite provedbe principa ne diskriminacije bazirane na spolu, rasnom ili etničkom porijeklu, religiji ili uvjerenjima, invaliditetu, godinama ili spolnoj orijentaciji te poštivanju principa ne diskriminacije na temelju Članka 21 Povelje EU o temeljnim pravima.

Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog natječaja su od prikupljanja i pregleda podataka, provedbe  znanstvenih istraživanja i ostalih znanstvenih aktivnosti u području suzbijanja diskriminacije, praćenja provedbe zakonodavstva u području suzbijanja diskriminacije, organiziranja treninga za stručnjake, razmjena dobrih praksi, suradnja uključujući identificiranje praksi koje je moguće prenijeti, te distribucija i aktivnosti jačanja svijesti (seminari, konferencije, kampanje, press konferencije).
Ukupni indikativni iznos sredstava je 3.450.000 eura, a najmanji iznos po projektu ne može biti manji od 75.000 eura, te Komisija zadržava prava ne dodijeliti sva sredstva.
Rok za dostavu projektnih prijedloga je 7. srpnja 2015 godine u 12:00 sati.
Skip to content