Novosti

Natječaji

Poziv na podnošenje prijedloga za Erasmus+ u 2016. godini

Poziv za podnošenje prijedloga temelji se na Uredbi (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, kao i na godišnjim programima rada Erasmusa+ za 2015. i 2016. Programom Erasmus+ obuhvaćeno je razdoblje 2014. – 2020. Opći i posebni ciljevi programa Erasmus+ navedeni su u člancima 4. 5., 11. i 16. Uredbe.
Prihvatljive aktivnosti: 
Ključna aktivnost 1 (KA1) – obrazovna mobilnost pojedinaca:
 • mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih,
 • zajednički magistarski studiji Erasmus Mundus,
 • događaji velikih razmjera europske volonterske službe.
Ključna aktivnost 2 (KA2) – suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse:
 • strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih,
 • koalicije znanja,
 • koalicije sektorskih vještina,
 • jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja,
 • jačanje kapaciteta u području mladih.
Ključna aktivnost 3 (KA3) – podrška reformi politike:
 • strukturirani dijalog: sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih.
Aktivnosti Jean Monnet:
 • katedre Jean Monnet,
 • moduli Jean Monnet,
 • centri izvrsnosti Jean Monnet,
 • potpora udrugama Jean Monnet,
 • mreže Jean Monnet,
 • projekti Jean Monnet.
Sport:
 • zajednička partnerstva,
 • mala zajednička partnerstva,
 • neprofitni europski sportski događaji.
Prihvatljivi prijavitelji:
Na Pozivu mogu sudjelovati javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Također, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, mogu se prijaviti za financiranje za obrazovnu mobilnost mladih osoba i radnika te za strateška partnerstva u području mladih.
Iznos sufinanciranja:
Za Poziv je ukupno namijenjeno 1.871.100,00 €, a ista su sredstva prema aktivnostima raspoređena na sljedeći način:
 • obrazovanje i osposobljavanje 1 645,6 milijuna EUR,
 • mladi 186,7 milijuna EUR,
 • Jean Monnet 11,4 milijuna EUR,
 • sport 27,4 milijuna EUR.
Ukupan proračun dodijeljen pozivu na podnošenje prijedloga i njegova raspodjela indikativni su te se mogu izmijeniti na temelju izmjene godišnjih programa rada Erasmusa+.

http://europski-fondovi.eu

Skip to content