Novosti

Novosti

Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda

Zbog rastućih potreba kvalitetne pripreme projekata za kandidiranje prema državnom proračunu te prema fondovima Europske unije, Grad Slavonski Brod je osnovao svoju Razvojnu agenciju.

MISIJA
Naša misija je osigurati svakodnevnu dvosmjernu komunikaciju između utemeljitelja i korisnika usluga, povezujući domaću i inozemnu stručnu javnost, kako bi se koordinirale aktivnosti koje imaju za cilj osigurati kvalitetan razvoj projekata kroz stručnu potporu Agencije, a u korist Grada Slavonskog Broda i njegovih stanovnika.

VIZIJA
Naša vizija je postati jedan od ključnih nositelja sveukupnog razvoja grada Slavonskog Broda kroz aktivnu suradnju sa svim gospodarskim subjektima i javnim institucijama, kroz prijavu i provedbu projekata dostupnih fondova, privlačenje stranih investicija te stvaranje i održavanje prihvatljive i inovativne poduzetničke klime.

RAZVOJNA AGENCIJA GRADA SLAVONSKOG BRODA pruža slijedeće USLUGE:

a) prema Gradu Slavonskom Brodu i ostalim jedinicama lokalne samouprave:

*izrada svih vrsta projekata za privlačenje sredstava fondova EU
*obavještavanje o natječajima za financiranje projekata raspisanih od strane Ministarstava RH, fondova RH i predpristupnih fondova EU te savjetnička podrška i koordinacija na realizaciji projekata / programa
*pružanje informacija i savjetničke podrške pri ostvarivanju poticaja
*poduzetničke zone – savjetodavna pomoć pri osnivanju i utvrđivanju sadržaja djelatnosti u zonama, marketinška obrada zone, privlačenje strateških partnera i ostali oblici podrške
*privlačenje stranih investitora (podrška kvalitetnim programima i promocija gospodarstva putem brošura, promotivnih mapa, digitalnih materijala, video zapisa, internet stranica i dr.).

b) prema poduzetnicima:

*praćenje natječaja za financiranje projekata raspisanih od strane Ministarstava RH, fondova RH i predpristupnih fondova EU te savjetnička podrška i koordinacija na realizaciji projekata / programa
*izrada gospodarskih projekata i studija
*priprema poduzetnika za primjenu standarda i normativa Europske unije
*prikupljanje i analiza poduzetničkih ideja
*pružanje informacija i savjetničke podrške pri ostvarivanju poticaja
*edukacija poduzetnika početnika i poduzetnika u fazi rasta i razvoja
*informacijski konzalting i usluge info-točke o financijskom tržištu, poticajima, mogućnostima suradnje, izobrazbama, skupovima, seminarima, tehnološkom razvoju

Skip to content