poslovno savjetovanje i

pisanje projekata

kratki uvid

Postupak izrade projekta

 • bank-notes-2448_bd66c927-7837-4dbf-bc25-d49656dfe619

  Sastanak

  Izrada projekata za EU fondove stoga započinje sastankom na kojemu klijent iznosi svoje ideje za projekt. Ukoliko nije upoznat s EU fondovima, klijent može doći na sastanak s početnom idejom ili s jasno razrađenom idejom želeći aplicirati na konkretan EU natječaj. U oba slučaja, dobit će sve potrebne informacije o mogućnostima za financiranje projekta.

 • bank-cards-2445_a1e87fce-3f73-4202-9204-4ad23d9ce522

  Analiza postojeće situacije

  Radi što bolje pripreme, potrebno je provesti analizu poslovanja klijenta i poslovne ideje te raspoloživost aktualnih i najavljenih EU natječaja.

 • coins-2452_3800c0d7-bb74-4470-909a-e107b62b50e6

  Savjetovanje

  Odabir odgovarajućeg natječaja za bespovratna sredstva iz EU fondova, razmjena podataka i dokumenata potrebnih da bi se izradio projektni prijedlog i poslovni plan.

 • pos-terminal-2470_861790a4-85dc-4da4-b645-64e5b80247d5

  Izrada projekta

  Pisanje EU projekata započinje ukoliko se zadovolje sve prethodne stavke.

  Po završetku izrade projekta za EU fondove slijedi izrada poslovnog plana i ostataka projektne dokumentacije,  ovisno o EU natječaju te se isti dostavlja tijelu nadležnom za provedbu natječaja.

Vodič za izradu projekata u EU

 • Što je projekt?

  Provedba prethodno planiranih aktivnosti i zadataka da bi se ostvario određeni cilj u definiranom vremenskom slijedu i sa određenim sredstvima (proračun) koristeći ljudske i fizičke resurse.

  Projekti koji se financiraju od strane EU moraju biti izrađeni u skladu s pravilima Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom. Upravljanje projektnim ciklusom je termin koji se koristi za opisivanje upravljačkih aktivnosti, procedura za donošenje odluka koje se koriste tijekom životnog ciklusa projekta.

 • Faze projekta

  Glavne razvojne faze projekta jesu:

  Identifikacija projekta

  Priprema projekta

  Analiza projekta

  Provedba projekta

  Vrednovanje

Prva faza, faza identifikacije projekta, obuhvaća donošenje višegodišnjih programskih dokumenata na razini države koji definiraju strateške ciljeve države u određenom vremenskom razdoblju. Za Republiku Hrvatsku ti ciljevi definirani su Strateškim okvirom za razvoj (SOR).

Faza pripreme projekta podrazumijeva identifikaciju projektne ideje koja treba biti u skladu s razvojnim prioritetima Republike Hrvatske i EU (definiranim u SOR-u). U ovoj fazi važno je procijeniti važnost kao i izvedivost projektne ideje te izraditi sažetak projekta tzv. Project Fiche koji sadrži osnovne informacije o projektu uključujući pozadinu, aktivnosti i ciljeve.

Svrha faze analize projekta je potvrditi važnost i izvedivost projektne ideje. U ovoj fazi potrebno je izraditi detaljnu razradu projekta u kojoj će biti uključen plan upravljanja i koordinacije projektom, financijski plan, upravljanje rizikom, nadzor i revizija. U ovoj je fazi potrebno izraditi financijski prijedlog (Financing Proposal).

Faza provedbe i praćenja projekta počinje potpisom ugovora. Ovo je ključna faza u životnom ciklusu projekta jer se u toj fazi postižu zacrtani ciljevi projekta, odnosno to je faza u kojoj se napokon vide rezultati projekta. Vrlo je važno tijekom ove faze efikasno upravljati resursima te pratiti proces provedbe projekta.

Faza vrednovanja projekta ima za cilj utvrditi da li se provode potrebne aktivnosti, da li aktivnosti koje se provode u sklopu projekta odgovaraju potrebama, da li se aktivnosti provode učinkovito, je li projekt održiv, koji su učinci njegove provedbe itd..

Važno je napomenuti da faza vrednovanja projekta uključuje i reviziju koju provode vanjski stručnjaci a cilj joj je utvrditi jesu li sredstva utrošena efikasno i ekonomično za ono za što su prvobitno i namijenjena te jesu li pri tome poštivani relevantni zakoni.