Novosti

Novosti

Vodič za izradu projekata u EU

Što je projekt?

Provedba prethodno planiranih aktivnosti i zadataka da bi se ostvario određeni cilj u definiranom vremenskom slijedu i sa određenim sredstvima (proračun) koristeći ljudske i fizičke resurse.

Projekti koji se financiraju od strane EU moraju biti izrađeni u skladu s pravilima Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom. Upravljanje projektnim ciklusom je termin koji se koristi za opisivanje upravljačkih aktivnosti, procedura za donošenje odluka koje se koriste tijekom životnog ciklusa projekta.

 FAZE PROJEKTA

Glavne razvojne faze projekta jesu:

  1. Identifikacija projekta
  2. Priprema projekta
  3. Analiza projekta
  4. Provedba projekta
  5. Vrednovanje.

Prva faza, faza identifikacije projekta, obuhvaća donošenje višegodišnjih programskih dokumenata na razini države koji definiraju strateške ciljeve države u određenom vremenskom razdoblju. Za Republiku Hrvatsku ti ciljevi definirani su Strateškim okvirom za razvoj (SOR).

Faza pripreme projekta podrazumijeva identifikaciju projektne ideje koja treba biti u skladu s razvojnim prioritetima Republike Hrvatske i EU (definiranim u SOR-u). U ovoj fazi važno je procijeniti važnost kao i izvedivost projektne ideje te izraditi sažetak projekta tzv. Project Fiche koji sadrži osnovne informacije o projektu uključujući pozadinu, aktivnosti i ciljeve.

Svrha faze analize projekta je potvrditi važnost i izvedivost projektne ideje. U ovoj fazi potrebno je izraditi detaljnu razradu projekta u kojoj će biti uključen plan upravljanja i koordinacije projektom, financijski plan, upravljanje rizikom, nadzor i revizija. U ovoj je fazi potrebno izraditi financijski prijedlog (Financing Proposal).

Faza provedbe i praćenja projekta počinje potpisom ugovora. Ovo je ključna faza u životnom ciklusu projekta jer se u toj fazi postižu zacrtani ciljevi projekta, odnosno to je faza u kojoj se napokon vide rezultati projekta. Vrlo je važno tijekom ove faze efikasno upravljati resursima te pratiti proces provedbe projekta.

Faza vrednovanja projekta ima za cilj utvrditi da li se provode potrebne aktivnosti, da li aktivnosti koje se provode u sklopu projekta odgovaraju potrebama, da li se aktivnosti provode učinkovito, je li projekt održiv, koji su učinci njegove provedbe itd.. Važno je napomenuti da faza vrednovanja projekta uključuje i reviziju koju provode vanjski stručnjaci a cilj joj je utvrditi jesu li sredstva utrošena efikasno i ekonomično za ono za što su prvobitno i namijenjena te jesu li pri tome poštivani relevantni zakoni.

Literatura:

Europski fondovi za hrvatske projekte

Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom

Instrument pretpristupne pomoći – IPA

strategija.hr

Skip to content