Novosti

Novosti

Započela izrada Operativnog programa “Okoliš i energetika” za 2013. godinu

Započela je izrada Operativnog programa radnog naziva “Okoliš i energetika” (OPOE) za 2013. godinu. Radi se o programsko planskom dokumentu kojim se predviđaju načini i uvjeti korištenja EU fondova i to Kohezijskog fonda (KF) i Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), s ciljem provedbe kohezijske politike u sektoru zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj za 2013. godinu.

Stupanjem u članstvo Europske unije Republici Hrvatskoj otvara se mogućnost korištenja strukturnih i Kohezijskog fonda, namijenjenih postizanju ujednačenog razvoja svih država, odnosno regija Europske unije te financiranju provedbe aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkih europskih politika.

Korištenje sredstava iz fondova Europske unije provodi se na osnovu strateških ciljeva i prioriteta koji se definiraju putem Operativnih programa za pojedine sektore te pojedinačnih projekata koji proizlaze iz određenog prioriteta.

Opći strateški cilj Operativnog programa “Okoliš i energetika” je unaprijediti okolišnu i energetsku infrastrukturu za održivi razvoj i unaprijediti okoliš na način da doprinese razvoju infrastrukture za gospodarenje otpadom (izgradnja centara za gospodarenje otpadom, sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom, sanacija i zatvaranje neodgovarajućih odlagališta otpada), infrastrukture u vodnom sektoru (izgradnja novih i/ili dogradnja postojeće vodoopskrbne mreže te sustava za prikupljanje komunalnih otpadnih voda i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda), sustava za praćenje kakvoće zraka, unaprjeđenju zaštite prirode i očuvanju biološke raznolikosti te razvoju energetske infrastrukture s naglaskom na održivom korištenju energije i energetskoj učinkovitosti.

Za prvo razdoblje korištenja strukturnih i Kohezijskog fonda, uzimajući u obzir obveze iz procesa pridruživanja EU i visinu ulaganja potrebnih za usklađivanja sa zahtjevima iz EU zakonodavstva, Republika Hrvatska planira predložiti sektore gospodarenja otpadom i upravljanja vodama kao prioritetne za financiranje, pri čemu će prednost pri financiranju imati projekti s većim stupnjem pripremljenosti. Uz ta dva sektora koji se financiraju i kroz pretpristupni program IPA, predlažu se dodatno i sektori zaštite prirode, kakvoće zraka i energetike.

U cilju omogućavanja strateškog izbora prioriteta, nadležna tijela Republike Hrvatske tijekom 2009. godine zatražila su od svih resornih institucija, tijela državne uprave, te županijskih, gradskih i općinskih vlasti i komunalnih tvrtki dostavu informacija o potencijalnim projektima zajedno s kratkim opisom projekta te statusom pripremljenosti. Temeljem dobivenih podataka sastavljena je indikativna lista projekata za Operativni program “Okoliš i energetika”. Važno je naglasiti da lista projekata nije konačna, već se ovisno, o strateškom opravdanju, usklađenosti s odabranim prioritetima i stupnju spremnosti, na listu mogu uključiti i dodatni projekti za koje mora postojati pripremljena dokumentacija.

Više pojedinosti o kandidiranju projekata može se dobiti od kontakt osoba zaduženih za pojedine sektore čiji su kontakt podaci objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva

Indikativna lista projekata

mzopu.hr
Skip to content