Novosti

Novosti

Brži i jednostavniji pristup fondovima EU-a

Nakon što je nedavno stupila na snagu nova Financijska uredba Komisija je donijela i detaljni Pravilnik za primjenu ove uredbe. Na ovaj Pravilnik kojeg je donijela Komisija, Europski parlament i Vijeće mogu, tijekom slijedeća dva mjeseca podnijeti eventualne prigovore ili komentare. Nakon objave u službenom glasilu Pravilnik za primjenu stupit će na snagu do konca prosinca 2012.a primjena, zajedno s novom Financijskom uredbom, počinje od 1. siječnja 2013.EU želi osuvremeniti financijske procedure kako bi se lakše postigli ciljevi predviđeni u strategiji „Europa 2020.“ Općenito, promjene su usmjerene na slijedeća tri područja:

1.Pojednostavljenje: smanjenje birokracije, ubrzanje procedure i prebacivanje fokusa s birokracije na rezultate;

2.Odgovornost: osigurati bolje i zdravije financijsko upravljanje i zaštitu financijskih interesa Europske unije.

3.Inovativnost: uvođenje financijskih mehanizama koji će omogućiti mobiliziranje fondova treće strane kao dodatno pojačanje za bolju iskoristivost EU fondova

Pojednostavljenje: revizija Financijske uredbe sadrži brojna poboljšanja koja će primateljima fondova Europske unije olakšati rad. Osim što je skraćeno vrijeme između natječaja i zaključenja ugovora o bespovratnim sredstvima (potporama), skraćeni su i rokovi za izvršenje uplata. Sustav potpora organizirat će se na način da se naglasak sa zahtjeva za povrat utrošenih sredstava prebaci na plaćanje u skladu s postignutim rezultatima, i to tako da se više koriste paušalne uplate, jedinstvena (fiksna) stopa i jedinične cijene. Korisnici fondova EU-e neće višebiti obavezni otvoriti poseban bankovni račun za primitak sredstava na koje se onda obračunavaju kamate. Također, kamate dobivene na primljena sredstva neće biti dužni vratiti Komisiji niti će se iznos kamata obračunavati kao prihod od projekta. Na taj način riješit će se pitanje koje je za korisnike bespovratnih potpora i druge dionike, posebice one iz sektora istraživanja i nevladinih organizacija, predstavljalo problem, a koje je još 2009. stavljeno na javnu raspravu, prije konačnog prijedloga Komisije donesenog 2010.godine.

Veća odgovornost i zaštita za europske građane

Nova pravila povećat će odgovornost svih onih koji upravljaju novcem europskih poreznih obveznika. To uključuje države članice koje koriste velik dio proračuna EU-e, uključujući i regionalnu politiku. U budućnosti će odgovorna tijela država članica koja upravljaju fondovima EU-e biti obvezna potpisati i podnijeti Europskoj komisiji godišnja izvješća u kojima će potvrditi da su sredstva iz EU fondova korištena na odgovarajući način. Značajno su postroženi mehanizmi financijske korekcije za slučajeve gdje revizija pokaže da su korisnici fondova EU-e koristili sredstva na neodgovarajući način; kao sredstvo odvraćanja od neregularnih praksi u korištenju fondova EU-e, sve odluke o donošenju sankcija za nepravilno korištenje fondova EU-e Komisija će javno objavljivati.

Inovativni mehanizmi dodjele financijskih sredstava za veću učinkovitost fondova Europske unije

Kako bi se povećala učinkovitost fondova EU-e i multiplicirao njihov financijski impakt u budućnosti će se koristiti različiti financijski mehanizmi, primjerice, zajmovi, kapitalna ulaganja ili jamstva. Između ostalog, kao odgovor na zahtjeve zainteresiranih strana iz industrijskog sektora EU-e a koji su partneri u različitim javno-privatnim partnerstvima (JPP), predviđaju se i neke nove mogućnosti za fleksibilniju provedbu JPP.Nakon usvajanja nove Financijske uredbe Komisija i dalje namjerava raditi na prijedlozima za pojednostavljivanje pravila i procedura a koji bi se onda ukorporirali u nove generacije programa (2014.-2020.), trenutačno u procesu pregovaranja u Vijeću i u Europskom parlamentu.Financijska uredba koja je stupila na snagu 27. listopada 2012, odredila je načela za proračun EU-e i način trošenja sredstava iz fondova EU-e.

Više na stranici Europske komisije.

Skip to content