Novosti

Novosti

Najčešća pitanja o Zakonu o poticanju investicija

1. Za koje se investicijske projekte mogu dobiti poticaji?

Poticajne mjere uređene su Zakonom o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12), a odnose se na projekte investiranja i jačanje konkurentske sposobnosti u:

 • proizvodno-prerađivačkim aktivnostima,
 • razvojno-inovacijskim aktivnostima,
 • aktivnostima poslovne podrške,
 • aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti
 • Poticajne mjere ovim Zakonom osigurava ekološki sigurna poduzetnička aktivnosti i jedan ili više   ciljeva:
 • unos nove opreme i suvremenih tehnologija,
 • veća zaposlenost i izobrazba zaposlenika,
 • razvoj proizvoda i usluga više dodane vrijednosti,
 • povećanje poduzetničke konkurentnosti,
 • ravnomjerni regionalni razvoj RH.

 


2. Što ulazi u opravdane troškove investicije?

A. Vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva (standardna osnovica).
U sektoru prometa troškovi kupnje transportne opreme (pokretna imovina) ne mogu biti uključeni u opravdane troškove investicije (standardnu osnovicu). U opravdane troškove investicije neće se uračunavati zemljište, ranije izgrađene zgrade/građevine i ranije korištena oprema/strojevi.
B. Mogu uključivati određene kategorije nematerijalnih investicija (patenti, licencije, know-how) do graničnog iznosa od 50% standardne osnovice. Nematerijalna imovina koja predstavlja opravdane troškove investicije mora zadovoljavati sljedeće uvjete:
 • mora se koristiti isključivo u nositelju poticajnih mjera,
 • mora se smatrati imovinom s mogućnošću otpisa (amortizirajuća imovina),
 • mora biti kupljena od trećih strana po tržišnim uvjetima, isključujući povezane poduzetnike,
 • mora biti uključena u imovinu nositelja poticajnih mjera, odnosno mora biti iskazana u bilanci nositelja poticajnih mjera najmanje pet godina.
C. Otvaranja novih radnih mjesta povezanih s investicijom izračunavaju se kao postotak bruto plaće u dvogodišnjem razdoblju.

 


3. Kada mikropoduzetnik može aplicirati za poticaje?

 • Kada je visina investicije u visini od minimalno 50.000 eura protuvrijednost u kunama, nositelju poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje se za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do pet godina od godine početka investicije uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta povezana s investicijskim projektom, i to unutar razdoblja od godinu dana nakon početka investicije.
 • Kada podnositelju prijave za korištenje poticajnih mjera se odobri porezni poticaj i bez otvaranja novih radnih mjesta uz uvjet da provodi modernizaciju tehnološkog procesa postojeće proizvodne linije ili pogona. Podnositelj prijave ima obvezu, tijekom cijelog razdoblja korištenja poticajnih mjera, očuvati jednaki broj radnih mjesta koje je imao u trenutku podnošenja prijave, a ne kraće od tri godine od početka korištenja poticajnih mjera.

 


4. Koje su olakšice poduzetniku za investiciju kroz  porezni poticaj?

Poduzetnik ima porezni poticaj:

 • kad je investicija u visini protuvrijednosti kuna do 1 milijun eura, nositelju poticajnih mjera, stopa poreza na dobit umanjuje se za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka investicije uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s investicijom.
 • kad je investicija u visini protuvrijednosti kuna od 1 do 3 milijuna eura, nositelju poticajnih mjera, stopa poreza na dobit umanjuje se za 75% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka investicije uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta povezanih s investicijom.
 • kad je investicija u visini protuvrijednosti kuna preko 3 milijuna eura, nositelju poticajnih mjera, stopa poreza na dobit umanjuje se za 100% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka investicije uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s investicijom.
 • kad podnositelju prijave za korištenje poticajnih mjera može se odobriti porezni poticaj i bez otvaranja novih radnih mjesta uz uvjet da provodi modernizaciju tehnološkog procesa postojeće proizvodne linije ili pogona. Podnositelj prijave ima obvezu, tijekom cijelog razdoblja korištenja poticajnih mjera, očuvati jednaki broj radnih mjesta koje je imao u trenutku podnošenja prijave, a ne kraće od tri godine od početka korištenja poticajnih mjera.

 


5. Da li se kod uvoza opreme/strojeva mogu koristiti poticaji?

Carinski poticaji se mogu koristiti pri uvozu nove investicijske opreme/strojeva koji predstavljaju dio opravdanih troškova investicijskog projekta na koji se ne plaća carina na robu iz poglavlja Carinske tarife 84.- 90. Zakona o carinskoj tarifi.


6. Koji su poticaji za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom?

 • Da nositelju poticajnih mjera koji osigura otvaranje novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi do 10%, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za proteklu godinu, odobrit će se bespovratna novčana potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s investicijom u visini do 10% opravdanih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, a u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 3.000 eura po novootvorenom radnom mjestu.
 • Da nositelju poticajnih mjera koji osigura otvaranje novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi od 10% do 20%, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za proteklu godinu, odobrit će se bespovratna novčana potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s investicijom u visini do 20% opravdanih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, a u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 6.000 eura po novootvorenom radnom mjestu.
 • Da nositelju poticajnih mjera koji osigura otvaranje novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi preko 20%, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za proteklu godinu, odobrit će se bespovratna novčana potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s investicijom u visini do 30% opravdanih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 9.000 eura po novootvorenom radnom mjestu.

 


7. Koji su opravdani troškovi u svrhu usavršavanja za nova radna mjesta povezanih s investicijskim ciklusom?

Pod opravdane troškove u svrhu usavršavanja podrazumjevamo:

 • troškovi za instruktora,
 • putni troškovi instruktora i osoba koje se usavršavaju,
 • troškovi otpisa uređaja i opreme u skladu s opsegom njihova korištenja u svrhu usavršavanja,
 • troškovi sudionika usavršavanja do visine svih opravdanih troškova iz točaka a. do c. ovoga članka

 


8. Za koje investicije se može reći da su razvojno-inovacijske?

Razvojno-inovacijske aktivnosti kojima će se odobravati poticajne mjere su one  koje utječu na unapređenje i modernizaciju:

– proizvoda,
– proizvodnih serija,
– proizvodnih procesa i
– proizvodnih tehnologija.

 


9. Tko može  aplicirati na poticajne mjere za kapitalne investicijske projekte?

Svi oni čiji je investicijski projekt za kojeg se odobravaju poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta predstavlja investiciju u dugotrajnu imovinu nositelja poticajnih mjera u iznosu  od najmanje 5 milijuna eura protuvrijednosti kuna uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom, i to unutar razdoblja od tri godine nakon početka investicije.


10. Kad se odobravaju poticajne mjere za radno intenzivne investicijske projekte?

Kad investicijski projekt za kojeg se odobravaju poticajne mjere za radno intenzivne investicijske projekte predstavlja investiciju u dugotrajnu imovinu nositelja poticajnih mjera koja omogućuje otvaranja najmanje 100 novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom i to unutar razdoblja od tri godine nakon početka investicije.

Pitanja možete uputiti i na adresu e-pošte: pitanja@minpo.hr
Skip to content