Novosti

Natječaji

Otvoreni natječaji u sklopu programa Kultura 2007. – 2013.

Podrška kulturnim projektima (Programska aktivnost 1) omogućuje kulturnim organizacijama raznih zemalja suradnju u kulturnim i umjetničkim projektima.

* Programska aktivnost 1.1. – Projekti višegodišnje suradnje (3-5 godina)
* Rok za prijavu je 05. listopad 2011.
* Više na: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_11_2011_en.php

* Programska aktivnost 1.2.1 – Projekti suradnje (do 2 godine)
* Rok za prijavu je 05. listopad 2011.
* Više na: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_121_2011_en.php

* Programska aktivnost 1.3.6 – Potpora europskim kulturnim festivalima
* Rok za prijavu je 16. studeni 2011.
* Više na: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_136_2011_en.php

Potpora organizacijama koje su aktivne na europskoj razini u području kulture (Programska aktivnost 2): ova programska aktivnost daje potporu ustanovama kulture koje rade ili nastoje raditi u europskim razmjerima. Sufinanciraju se dugoročni programi rada takvih organizacija. Tijela u kulturi koja primaju potporu na toj osnovi trebala bi poticati suradnju među kulturnim organizacijama različitih europskih zemalja, prepoznati potrebe europske umjetničke zajednice, zastupati ovaj sektor u komunikaciji s institucijama Europske unije, sudjelovati u javnoj kulturnoj debati te djelovati kao ambasadori europske kulture.

Godišnja operativna nepovratna sredstva za organizacije aktivne na europskoj razini u području kulture:
a) Veleposlanici
b) Mreže za posredovanje
c) Platforme

* Rok za prijavu je 15. rujan 2011.
* Više na: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_2_2011_en.php

Projekti suradnje između organizacija uključenih u analizu kulturnih politika (Programska aktivnost 3.2)

* Rok za prijavu je 05. listopad 2011.
* Više na: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_32_2011_en.php

Iz programa Kultura financiraju se projekti kulturnih ustanova i drugih sudionika kulturnog života, poput kulturnih centara, knjižnica, kazališta, glazbenih škola, glazbenih udruga, muzeja, galerija, udruga književnika, festivala, izdavača, odjela za kulturu u tijelima regionalne i lokalne uprave te pojedinaca koji djeluju u sektoru kulture.

Više informacija o programu Kultura i natječajima potražite na stranicama Kulturne kontaktne točke u Hrvatskoj, posebnog odjela pri Upravi za međunarodnu suradnju Ministarstva kulture, zaduženog za promicanje programa Kultura u Hrvatskoj.

Kontakt:

* Odjel za kulturnu kontaktnu točku
* Uprava za međunarodnu kulturnu suradnju
* Ministarstvo kulture
* tel: +385 (0)1 4866 334; 4866 326
* fax: +385 (0)1 4866 380
* e-pošta: ccp@min-kulture.hr
* web: http://www.min-kulture.hr/ccp/

 

Skip to content