Novosti

Novosti

Program Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju

Realizacija programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije trebala bi pridonijeti jačanju konkurentnosti hrvatske prerađivačke industrije, rastu proizvodnje, porastu zapošljavanja i izvoza, kroz  poticanje komercijalizacije istraživačkih rezultata, transfera znanja i tehnologija.

Sredstva jamstvenog fonda u iznosu od 18.000.000 kuna namijenjena su za izdavanje jamstava u sektorima prerađivačke industrije koji su u nadležnosti Ministarstva gospodarstva ili za koje ono sudjeluje u politici razvoja (drvno-prerađivačka i prehrambena industrija).

Sredstva Fonda rasporedit će se temeljem javnog poziva županijama za iskaz interesa za uključivanje u ovaj program, na koji se mogu kao korisnici javiti one županije koje na svom području imaju osnovane garancijske ili razvojne agencije (potporne institucije) registrirane za davanje jamstava za kredite subjektima gospodarstva koje odobre banke ili druge pravne osobe-kreditori. Sa županijama koje udovoljavaju te uvjete i jave se na natječaj, Ministarstvo gospodarstva sklapa ugovor i uplaćuje odgovarajući dio sredstava na račun županije.

Sredstva jamstvenog fonda plasirati će se kao jamstvo bankovnih kredita poslovnih subjekata (obrta, malih i srednjih poduzetnicima), preko županijske garancijske/razvojne agencije registrirane u Republici Hrvatskoj, s kojom županija sklapa ugovor.

Jamstva se koriste za:
*  za financiranje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja su nastala kao rezultat inovacije u omjeru 70% (materijalne imovine)  30% (nematerijalne imovine)
*  za financiranje ulaganja u modernizaciju tehnološkog procesa,
*  a obrtna sredstva vezana za provedbe modernizacije tehnološkog procesa  do maksimalno 500.000 kuna

Jamstvo pokriva najviše 75% iznosa glavnice  kredita odnosno  maksimalno 1.500.000,00 kuna po jednom poduzetniku bez obzira radi li se o već postojećem poduzetniku ili poduzetniku početniku. Početnikom se smatra poduzetnik čije poslovanje ne traje duže od 2 godine.

Nakon isteka roka depozita, agencija odnosno županija izvršit će povrat preostalih deponiranih sredstava Jamstvenog fonda koja su ostala neangažirana danim jamstvima u državni proračun.
Predviđeno je da program traje do kraja 2018.godine.

Program Jamstvenog fonda za preređivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu

mingo.hr
Skip to content