Novosti

Novosti

Savjetovanje o Nacrtu zakona o uspostavi institucionalnog okvira

Ulaskom u novu financijsku perspektivu Europske unije za razdoblje od 2014. do 2020., Republici Hrvatskoj se otvaraju mogućnosti korištenja financijskih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu; ESI fondovi), a u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013. Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (SL L 347, 20.12.2013.) (dalje u tekstu: Uredba o zajedničkim odredbama, UZO).
Budući da se u određenim dijelovima te uredbe ostavlja državama članicama izbor u pogledu subjekta za kojega stvara prava ili obveze i/ili detaljnog sadržaja tih prava ili obveza, izravna primjena nije moguća odnosno ista nema izravan učinak te je nužno navedena područja urediti donošenjem odgovarajućeg propisa.

Stoga, Republika Hrvatska kao država članica Europske unije, u svrhu osiguravanja neometane primjene UZO-a (u skladu s odredbama Odluke Vlade Republike Hrvatske o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije (Narodne novine, broj 93/11)), treba donijeti propis (odnosno Zakon, uzimajući u obzir potrebnu odgovarajuću pravnu snagu) kojime će utvrditi prava i obveze u dijelu normi UZO-a koje nisu jasne, precizne i bezuvjetne. Time se utvrđuju vrste tijela u institucionalnom okviru za korištenje ESI fondova, što predstavlja osnovni preduvjet za korištenje alokacije dodijeljene Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014.-2020.

Zakonom se utvrđuje i uspostavlja institucionalni okvir za korištenje ESI fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., a isti uključuje sustave upravljanja i kontrole u smislu članka 72. UZO-a. U tom kontekstu, Zakonom se utvrđuju tijela institucionalnog okvira te institucije koje obavljaju funkcije Koordinacijskog tijela i Neovisnog revizijskog tijela (središnja tijela državne uprave i tijela javne vlasti).

Temeljem predloženog zakonodavnog okvira Vlada Republike Hrvatske će donijeti podzakonske propise, u obliku Uredbi, kojima će se razraditi Zakonom utvrđena prava i obveze, odnosno Zakonom utvrđenim tijelima dodijelit će se specifične funkcije u sustavu upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova za razdoblje 2014.-2020.

Ocjenjuje se da će se predloženim propisom uspostaviti odgovarajući institucionalni okvir, optimalan za korištenje ESI fondova, a isti će se u provedbenim dijelovima detaljizirati Uredbama Vlade Republike Hrvatske, sve s ciljem što učinkovitije iskorištenosti sredstava iz ESI fondova dodijeljenih Republici Hrvatskoj.

Nacrt zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. pročitajte OVDJE.

mrrfeu.hr
Skip to content