Novosti

Natječaji

Clubture 12. krug programske razmjene i suradnje

Za koga: organizacije nezavisne kulture (udruge, umjetničke organizacije i neformalne grupe/inicijative) koje pripadaju području djelovanja Clubturea

Što i gdje: projekti kulturne razmjene i suradnje na području Hrvatske

Kada: realizacija projekta u razdoblju od 15.03 2012. do 15.12. 2012 .

Rok: rok za predaju prijedloga projekta je 8.7.2011.

Sadržaji koji se predlažu moraju biti u skladu s principima i ciljevima SU Klubtura koji su dostupni na web-siteu:www.clubture.org

Kako prijaviti projekt?

Najkasnije do navedenog roka potrebno je isključivo putem e-maila na adresu clubture@gmail.com dostaviti prijedlog projekta u obliku odgovora na pitanja navedena u Prijavi za predlaganje projekata s pripadajućim budžetom. Uz prijavu treba poslati, na fax. 01 45 72 592 najkasnije do 8.7. potpisanu i pečatom ovjerenu izjavu kako se s predloženim aktivnostima neće samostalno aplicirati na pozive za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba i i Ministarstva kulture RH.

Svi obrasci dostupni su na dnu ovog posta.
Prijedlozi stigli poslije navedenog roka, neće se uzeti u obzir.

Dvije su kategorije kojima se određuje maksimalan iznos sredstava koji se  unutar programa “Clubture-HR” može ostvariti za pojedini projekt iz sredstava SU Klubtura

.    Kategorija A: projekti do 20.000 kuna
.    Kategorija B: projekti do 40.000 kuna

Pojedini projekt se može prijaviti isključivo unutar jedne od ponuđenih kategorija.Projekti koji se prijavljuju unutar kategorije B mogu iz sredstava SU Klubtura biti financirani do 75% od ukupne vrijednosti, odnosno ukupnog budžeta projekta.

Što se financira:
Iz sredstava SU Klubtura se mogu pokriti isključivo troškovi koji proizlaze iz suradnje, i to:
* putni troškovi: put, smještaj, prehrana ili dnevnice (maksimalno 120 kn po danu)
* promocija (koja je obavezan trošak, osim u slučaju da je ona pokrivena iz nekog drugog izvora, što treba dokazati)
* honorari za izvođače ili trošak izvedbe programa (izvedba predstave, i sl.)
* najam i transport opreme
* materijali za realizaciju događaja

 

Skip to content