Novosti

Natječaji

Europski strukturni i investicijski fondovi

EU fondovi su glavni izvori financiranja investicija na Europskoj razini koji pomažu državama članicama u gospodarskom oporavku i rastu, očuvanju i stvaranju novih radnih mjesta te pružaju mogućnosti za održivi razvoj u skladu sa strategijom “Europa 2020”. Glavni cilj politike vezano uz korištenje sredstava iz ESI fondova je dovesti Hrvatsku do održivog razvoja i uravnoteženog gospodarskog rasta

Za ostvarenje ovog cilja, Hrvatskoj su na raspolaganju slijedeći ESI fondovi:

* Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)
* Europski socijalni fond (ESF)
* Kohezijski fond (CF)
* Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EARDF)
* Europski pomorski i ribarski fond (EMFF)

ERDF – Ima za cilj jačanje ekonomske i socijalne kohezije u Europskoj uniji kroz smanjenje nejednakosti između njenih regija. Ukratko, putem ERDF-a moguće je financirati:
* izravne potpore ulaganjima u poduzećima (posebno malim i srednjim) za stvaranje održivih radnih mjesta
* infrastrukturu za istraživanje i inovacije, telekomunikacijsku infrastrukturu, infrastrukturu povezanu s okolišem i energijom te prometnu infrastrukturu
* financijske instrumente (fondove rizičnog kapitala, lokalne razvojne fondove, itd.)
* mjere tehničke pomoći

ESF – Usmjeren na promicanje zapošljavanja u Europskoj uniji. Glavni fond za ulaganje u razvoj ljudskih potencijala
ESF koristi se za:
* mjere poboljšanja mogućnosti zapošljavanja
* mjere obrazovanja i cjeloživotnog učenja
* mjere poboljšanja društvene uključenosti
* borbu protiv siromaštva
* poboljšanje javnih usluga

KF – Namjenjen je državama članicama čiji je bruto nacionalni dohodak (BND) po stanovniku manji od 90% prosjeka EU te služi prvenstveno za stabilizaciju gospodarstva i smanjenje gospodarskih i socijalnih razlika. U financijskom razdoblju EU 2013. – 2007. dostupan je Bugarskoj, Cipru, Češkoj, Estoniji, Grčkoj, Mađarskoj, Latviji, Litvi, Malti, Poljskoj, Portugalu, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji i djelomično Španjolskoj. Od 2013. g. dostupan je i Hrvatskoj.
Sufinancira investicije u području okoliša i prometne infrastrukture od zajedničkog europskog  interesa (trans-Europske prometne mreže TEN-T) s ciljem promicanja gospodarske i socijalne kohezije i solidarnosti između država članica

EARDF  je instrument Zajedničke poljoprivredne politike i Europske politike za ruralni razvoj. Države članice koriste fond sukladno svojim nacionalnim planovima za ruralni razvoj.
Mjere su koncentrirane u četiri prioritetne osi:
* poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora i šumarstva
* poboljšanje okoliša i krajolika
* kvaliteta života u ruralnim područjima i diversifikacija ruralnog gospodarstva
* LEADER (provedba lokalnih razvojnih strategija kroz JPP)

EMFF  je instrument Zajedničke ribarske politike i Integrirane pomorske politike Europske unije. Ciljevi i prioriteti za ulaganje uključuju:
* promicanje održivog i konkurentnog ribarstva i akvakulture
* poticanje razvoja i provedba integrirane pomorske politike (na način koji je komplementaran kohezijskoj politici i Zajedničkoj ribarskoj politici EU)
* promicanje uravnoteženog i uključivog teritorijalnog razvoja ribarskih područja (uključujući akvakulturu i ribolov u unutrašnjosti)

Skip to content