Novosti

Novosti

Mladi na djelu

Program Mladi na djelu jedan je od programa Europske komisije (EC) namijenjen mladima, organizacijama mladih te svima uključenim u rad s mladima.

Temelji se na iskustvima prijašnjih programa:

* Mladi za Europu (1989.-1999.),
* Europska volonterska služba (1996.-1999.) i
* programu MLADI (2000.-2006.).

Program Mladi na djelu nudi brojne mogućnosti mobilnosti i neformalnog učenja, promiče međukulturalni dijalog i otvoren je za sve mlade ljude, neovisno o njihovom obrazovanju ili društvenoj i kulturalnoj pripadnosti.

Pružajući financijsku potporu, program Mladi na djelu omogućava projekte poput razmjene mladih, volonterske službe, edukacija i umrežavanja u području rada s mladima kao i razvijanje novih partnerstva u Europi.

Ciljevi programa Mladi na djelu:

* promicanje aktivnog građanstva mladih
* razvijanje solidarnosti i promicanje tolerancije među mladima
* poticanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja
* razvijanje kvalitetnih sustava potpore aktivnostima i organizacijama mladih
* promicanje europske suradnje u sektoru mladih

Prioriteti programa:

* Europsko građanstvo
* Aktivno sudjelovanje mladih u društvu (u životu zajednice)
* Kulturalna različitost
* Uključivanje mladih s smanjenim mogućnostima

Uz ova četiri stalna prioriteta postoje i godišnji prioriteti programa Mladi na djelu koje utvrđuje Europska komisija.

Mladi iz Hrvatske projekte mogu prijaviti i pri Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (Educaiton, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA) koja je smještena u Bruxellesu za sljedeće aktivnosti:

2 – Europska volonterska služba
3.1 – Suradnja sa susjednim zemljama Europske Unije

Nacionalna agencija zadužena za provedbu programa u RH je Agencija za mobilnost i programe EU.

Skip to content