Novosti

Natječaji

Natječaj za udruge

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske raspisuje natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama za provedbu projekata u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava.

Najniži iznos koji će se odobriti po pojedinačnom projektu je 30.000,00 kuna, a najviši 50.000,00 kuna. Udruga može poslati samo jednu prijavu na Natječaj.

Prioritetna područja aktivnosti za prijavu projekata:

P-1    POTICANJE UKLJUČENOSTI ŽENA I MLADIH S INVALIDITETOM U JAVNI I POLITIČKI ŽIVOT
P-2    OSVJEŠĆIVANJE ŽENA – PRIPADNICA NACIONALNIH MANJINA O LJUDSKIM PRAVIMA
P-3    PREVENCIJA I SUZBIJANJE RAZLIČITIH OBLIKA NASILJA U OBITELJI
P-4    SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA
P-5    PROBLEMATIKA HIV/AIDS-a – PROVOĐENJE DESTIGMATIZACIJSKIH AKTIVNOSTI
P-6    SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE I ZLOČINA IZ MRŽNJE
P-7    ZAŠTITA BESKUĆNIKA

Prijave treba slati isključivo poštom, uz napomenu „Za natječaj – ne otvarati!“ i upisanu oznaku/šifru prioriteta (P-__), na adresu:

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Vlade Republike Hrvatske
Mesnička 23
10000 Zagreb

Skip to content