Novosti

Novosti

Nova najava natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Mjera M05 „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“

Podmjera 5.2.2. „Razminiranje poljoprivrednog zemljišta“

Prijavitelji: jedinice regionalne samouprave (županije).
Ulaganja se odnose na pripremu i provedbu aktivnosti razminiranja poljoprivrednih zemljišta.

Mjera M06 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“

Podmjera 6.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

Prijavitelji: osobe dobi između 18 i 40 godina, koje posjeduju odgovarajuće vještine i znanje o poljoprivredi te koje su po prvi put postavljene kao odgovorna osoba (nositelj/upravitelj) poljoprivrednog gospodarstva.
Ulaganja: troškovi kupnje domaćih životinja, objekata, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnje ili zakupa poljoprivrednog zemljišta, građenja poljoprivrednih objekata te ostalih aktivnosti predviđene poslovnim planom te sve aktivnosti potrebne za obavljanje poljoprivredne djelatnosti sukladno Zakonu o poljoprivredi.

Podmjera 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Prijavitelji: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava – nositelj ili članovi OPG-a (ekonomska veličina od najmanje 1.000 eura, a u rangu mikro i malih poslovnih subjekata).
Ulaganja: troškovi sukladno poslovnom planu (ulaganja u turizam u ruralnom području, izravnu prodaju proizvoda, obrte i zanate vezane uz poljoprivredu, šumarstvo, tradiciju, izradu suvenira te preradu proizvoda.

Podmjera 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Prijavitelji: mala poljoprivredna gospodarstva.
Ulaganja: troškovi ulaganja u materijalnu imovinu, stoku, poljoprivredno zemljište, strojeve, opremu i sl.

Podmjera 6.4. „Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Prijavitelji: mikro i mali gospodarski subjekti koji se bave nepoljoprivrednom djelatnošću osnovani kao OPG-i, obrti, trgovačka društva ili zadruge.
Ulaganja: troškovi ulaganja u turizam na ruralnom području, preradu i trženje proizvoda, tradicijske obrte i izradu suvenira, u obnovljive izvore energije, pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (igraonice za djecu, dječji vrtići, sportsko – rekreativni centri, skrb za starije i nemoćne i sl.).

Mjera M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“

Podmjera 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i naselja u ruralnim područjima“

Prijavitelji: JLS za ulaganja u naseljima do 5.000 stanovnika.
Ulaganja: troškovi izrade i ažuriranja lokalnih razvojnih planova.

Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući i ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“

Prijavitelji: JLS i komunalna poduzeća u većinskom vlasništvu JLS (ulaganje se provodi u naselju do 5000 stanovnika, odnosno do 2000 stanovnika za sustave vodoopskrbe, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda).
Ulaganja: izgradnja i/ili rekonstrukcija lokalnih cesta i mostova te sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Podmjera 7.4. „Ulaganja u uspostavu, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Prijavitelji: JLS i komunalna poduzeća u većinskom vlasništvu JLS-ova, javne ustanove neprofitnog karaktera kojima su osnivači JLS-ovi te udruge dobrovoljnih vatrogasnih društava i Crvenog križa koje obavljaju poslove od posebnog interesa za JLS (ulaganje se provodi u naselju do 5000 stanovnika).
Ulaganja: građenje i/ili opremanje vatrogasnog doma i spremišta, društvenog/kulturnog centra, planinarskog doma i skloništa, turističkog informativnog centra, dječjeg igrališta, sportske građevine, objekta za slatkovodni sportski ribolov, rekreacijske zone na rijekama i jezerima, građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, igraonice i sl.), groblja i tržnica.

Mjera M10 „Poljoprivreda, okoliš i klimatski uvjeti“

Podmjera 10.1. „Plaćanja za agro-okolišne i klimatske obveze“

Prijavitelji: poljoprivrednici, grupe poljoprivrednika i ostalih korisnika poljoprivrednog zemljišta, koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koriste zemljište upisano u ARKOD – u te posjeduju domaće životinje upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ).
Ulaganja: obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture, zatravnjivanje trajnih nasada, održavanje terasa, široki plodored, očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti, zaštita bioraznolikosti na šaranskim ribnjacima i sl.
Podmjera 10.2. „Potpora očuvanju genetskih resursa u poljoprivredi“
Prijavitelji: poljoprivrednici, grupe poljoprivrednika ili grupe poljoprivrednika i ostalih korisnika poljoprivrednog zemljišta.
Ulaganja: vezana uz očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja te uz očuvanje ugroženih autohtonih i tradicijskih sorti poljoprivrednog bilja.

Mjera M11 „Ekološki uzgoj“

Podmjera 11.1. „Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode“

Prijavitelji: poljoprivrednici ili grupe poljoprivrednika, upisane u Upisnik PG, a koriste zemljište upisano u ARKODU-u te prelaze na ekološku proizvodnju.
Podmjera 11.2. „Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda“
Prijavitelji: poljoprivrednici ili grupe poljoprivrednika, upisane u Upisnik PG, a koriste zemljište upisano u ARKODU-u te nastavljaju ekološku proizvodnju.

Mjera M17 „Upravljanje rizicima“

Podmjera 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“

Prijavitelji: poljoprivredna gospodarstva – pravne i fizičke osobe, vlasnici šuma, šumoposjednici, lovoovlaštenici i njihove udruge koje su u svojstvu osiguranika svoju proizvodnju, infrastrukturu i divljač osigurali policom osiguranja od šteta.
Ulaganja: trošak plaćanja police osiguranja.

Mjera M19 „Leader“

Prijavitelji: lokalne akcijske grupe (kao glavni nositelji aktivnosti izrade lokalne razvojne strategije – LRS).

Ulaganja: troškovi izgradnje kapaciteta za zaposlenike, volontere i članove LAG-a u svrhu izrade i provedbe LRS, umrežavanja u svrhu izrade i provedbe LRS, treninga za lokalne dionike u svrhu izrade i provedbe LRS, izrade studija za područje LAG-a (uključujući i studije isplativosti za neke od projekata koji će biti opisani u LRS), izdaci vezano za izradu LRS (uključujući i konzultantske izdatke te izdatke za aktivnosti konzultiranja dionika u svrhu bolje pripreme LRS), administrativni troškovi (rad ureda i troškovi zaposlenika) za LAG koji je podnio zahtjev za dobivanje sredstava iz Podmjere 1 ukoliko nije ostvario potporu za tekuće troškove u razdoblju 2007 – 2013.

hbor.hr

Skip to content