Novosti

Novosti

Pripremni posjeti i kontakt seminari

Pripremni posjeti uključuju sudjelovanje na kontakt seminarima koje organiziraju agencije zadužene za provedbu Programa za cjeloživotno učenje iz cijele Europe ili posjet partner ustanovi koji organizirate sami. Tijekom kontakt seminara uspostavljaju se prvi kontakti i stvaraju prve ideje za buduću suradnju, a tijekom posjeta partneru osmišljava se zajednička suradnja.

Kontakt seminari usmjereni su na posebnu temu unutar Programa za cjeloživotno učenje te okupljaju ustanove iz raznih europskih država. Pružaju mogućnost upoznavanja potencijalnih partnera iz Europe te razvoja ideje za buduću suradnju. Na kontakt seminaru se može ugovoriti zajednički projekt, dogovoriti zadatke među partnerima, ispuniti prijavni obrazac za budući projekt te saznati o financijskim obvezama primatelja financijske potpore. Lista aktualnih kontakt seminara objavljena je ispod.

Tko može sudjelovati?

Pojedinci koji su zaposleni u ustanovi koja želi ostvariti projekt u potprogramu Leonardo da Vinci. Jedna osoba ide iz jedne institucije po jednom potencijalnom projektu na jedan pripremni posjet unutar jednog Natječaja (u iznimnim slučajevima dvije osobe).

Financiranje

Financijska potpora – grant je doprinos troškovima aktivnosti, što znači da ne moraju biti pokriveni svi troškovi u cijelosti. Ona se dodjeljuje za troškove putovanja, troškove života, eventualne troškove jezične, pedagoške i kulturne pripreme te kotizacije.
Na kontakt seminarima se obično naplaćuje tzv. paket troškova (package costs) koji pokriva troškove smještaja, hrane, pisanih materijala za seminar te sudjelovanje na kulturnim događajima. Paket troškova za kontakt seminar računa se na osnovi stvarnih troškova. U tom slučaju ne dodjeljuje se financijska potpora za troškove života.

Prijava

Prijavu za Pripremni posjet nije moguće podnijeti nakon što je predana prijava za projekt. Pripremni posjet se mora ostvariti prije predaje prijave za projekt.

Za sufinanciranje se prijavljujete putem prijavnog obrasca (1 original potpisanog i pečatiranog prijavnog obrasca i 1 kopija istog) preporučenom poštom do navedenog roka za pojedini kontakt seminar ili za posjet partner ustanovi 45 dana prije odlaska u posjet s naznakom “Leonardo da Vinci Pripremni posjet” na adresu:

Agencija za mobilnost i programe EU
Gajeva 22
10 000 Zagreb, Hrvatska

te elektroničkom poštom na adresu leonardo@mobilnost.hr kojom šaljete elektroničku verziju originala prijavnog obrasca.

Prijavni obrazac za pripremne posjete

Priručnik za Pripremne posjete

Pomoćna tablica za izračun proračuna za pripremne posjete

Kontakt seminar:   Leonardo da Vinci/ Erasmus 

Ciljna skupina:  Ustanove i organizacije koje djeluju u području obrazovanja i osposobljavanja

Tema: Jačanje povezanosti s poslovnim svijetom

Kada i gdje:  4.-7. studenoga 2009., Lisabon (Portugal)

Rok prijave Agenciji za mobilnost i programe EU:  4. rujna 2009. godine

Program

Kontakt seminar: Leonardo da Vinci/Grundtvig

Ciljna skupina: Organizacije i ustanove koje djeluju u području strukovnog obrazovanja, poduzeća, lokalne vlasti, dionici u financijskom sektoru, srednjoškolsko strukovno obrazovanje

Tema: Potvrđivanje neformalnog i informalnog obrazovanja u svrhu povećanja zapošljivosti

Kada i gdje: 20.-24. rujna 2009., Chania – Kreta (Grčka)

Rok prijave Agenciji za mobilnost i programe EU: 20. kolovoza 2009. godine

Poziv / Program / Informacije

 

Kontakt seminar: Leonardo da Vinci / Comenius

Ciljna skupina: Srednje škole te obrazovne ustanove

Tema: poduzetništvo te ulazak na tržište rada

Kada i gdje: 5.-8. studenoga, Bratislava (Slovačka)

Rok prijave Agenciji za mobilnost i programe EU: 5. listopada 2009.

Poziv / Program / Informacije

 

Kontakt seminar: Leonardo da Vinci / Grundtvig

Ciljna skupina: Organizacije koje žele razviti Leonardo da Vinci i Grundtvig projekte pod temom društvenog uključivanja

Tema: Društveno uključivanje Europe: Pomoć ugroženim skupinama pri preuzimanju aktivne uloge u društvu te zapošljavanju

Kada i gdje:  28. rujna – 1. listopada, Cambridge (Velika Britanija) 

Rok prijave Agenciji za mobilnost i programe EU: 21. kolovoza 2009.

Poziv / Program / Informacije

Agencija za mobilnost i programe EU

Skip to content