Novosti

Natječaji

Što je IPA?

IPA (eng.. The Instrument for Pre-Accession Assistance) je novi program pretpristupne pomoći predstavljen od strane Europske komisije za proračunsko razdoblje od 2007-2013. Financijska vrijednost programa IPA za razdoblje 2007.-2010. iznosi 589,90 milijuna eura za Republiku Hrvatsku.

IPA kao integrirani instrument zamjenjuje programe pretpristupne pomoći koji su dosada bili dostupni Hrvatskoj (Phare, ISPA, SAPARD, CARDS). Europska komisija je predstavila novi program pretpristupne pomoći Europskom Parlamentu i Vijeću, te je konačno Uredbom Vijeća EU br. 1085/2006 uspostavljena IPA kao financijska pomoć državama kandidatkinjama (Hrvatska, Turska, Makedonija) i državama potencijalnim kandidatkinjama (Albanija, BiH, Crna Gora, Srbija uključujući Kosovo-određeno Uredbom Vijeća sigurnosti UN-a 1244).

Komponente IPA programa

Potencijalni korisnici

Ciljevi IPA programa

IPA – Financijska alokacija

Skip to content