Novosti

Natječaji

Javni natječaj za financiranje projekata udruga građana

Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda raspisuje JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata/ programa udruga građana iz Proračuna Grada Slavonskog Broda u 2013. godini

Maksimalan iznos potpore jednoj udruzi je do 40.000,00 kuna bez obzira na broj prijavljenih projekata.

Iz Proračuna Grada financirat će se projekti/ programi od interesa za Grad Slavonski Brod onih udruga koje svoj rad temelje na potrebama građana prema načelima djelovanja za opće dobro i ispunjavaju slijedeće kriterije:

– da je registrirano područje djelovanja udruge, njenih podružnica ili ustrojstvenih oblika grad Slavonski Brod,

– da provode projekte/ programe kojima se zadovoljavaju javne potrebe od interesa za Grad Slavonski Brod i druge projekte/programe koji pridonose razvitku i općem napretku Grada te promiču njegov položaj i ugled,

– ukoliko udruga prijavljuje više projekata/programa potrebno je svaki dostaviti na zasebno popunjenim obrascima,

– udruga koja se javlja na javni natječaj dužna je voditi transparentno financijsko poslovanje,

– udruga mora imati materijalne i ljudske resurse za provedbu projekta/programa,

– u projektu/programu mora biti naveden cilj i sadržaj programa, vrijeme i lokacija provođenja, opis aktivnosti, očekivani rezultati po realizaciji programa, broj osoba koji profesionalno vode program i po kojoj osnovi (ugovor o radu, ugovor o djelu i sl.), udio volonterskog rada u izvođenju ponuđenog projekta/programa;

– udruga mora jasno definirati da li je projekt/ program besplatan za korisnike, ili se po određenoj, jasno definiranoj osnovi, naplaćuje od korisnika, i o kojoj je osnovi naplate riječ;

– udruga mora biti odgovorna za provedbu projekta/programa i mora preuzeti javnu odgovornost za tijek projekta/programa

Javni natječaj se raspisuje za slijedeća područja financiranja projekata/programa udruga građana:

1. LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA PROJEKTI I PROGRAMI KOJI PRIDONOSE
2. DEMOKRATIZACIJA I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
3. STVRALAŠTVO MLADIH
4. SOCIJALNA I PSIHOSOCIJALNA ZAŠTITA GRAĐANA
5. ZAŠTITA ZDRAVLJA GRAĐANA
6. UDRUGE PRISTEKLE IZ DOMOVINSKOG RATA

Sve zainteresirane udruge moraju svoje projekte/programe prijaviti na posebnim obrascima.

Obrasci za prijavu mogu se dobiti u Pisarnici Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1, ili na web stranicama Grada Slavonskog Broda.

Rok za podnošenje prijava traje od dana objavljivanja na službenim stranicama Grada, zaključno s 1. studenim 2012.

 

Skip to content