Novosti

Natječaji

Javni poziv za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije. Program je osmišljen kao potpora razvojnim projektima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su prihvatljivi za prijavu na natječaje u okviru operativnih programa koji se već provode ili je njihova provedba planirana, a financiraju se iz fondova Europske unije (za sada kroz IPA program, a uskoro iz strukturnih fondova Europske unije).

Potprogramom „Priprema regionalnih razvojnih projekata“ nastoji se pridonijeti jačanju sposobnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLPS) i drugih prihvatljivih korisnika za prijavu projekata na natječaje u okviru pretpristupnog programa IPA i strukturnih fondova EU.

Svrha javnog poziva je prikupljanje regionalnih razvojnih projekata1 – projektnih ideja utemeljenih na regionalnim i nacionalnim strateškim dokumentima, koje su prihvatljive za financiranje u okviru budućih strukturnih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije, s ciljem poticanja razvoja cjelokupnog teritorija Republike Hrvatske, a osobito slabije razvijenih županija.
Projekti odabrani na temelju unaprijed definiranih ocjenjivačkih kriterija2 dobit će status regionalnih razvojnih projekata te će im se sukladno raspoloživim financijskim sredstvima u prvoj fazi pripreme osigurati:

* tehnička pomoć za razradu cjelokupnog investicijskog ciklusa što može uključivati:

(i) analizu postojećeg stanja gdje se prikupljaju informacije o postojećoj planskoj regulativi i imovinsko-pravnim odnosima (katastar i zemljišne knjige); analizu postojeće dokumentacije (ukoliko je primjenjivo); prikuplja informacije o postojećoj infrastrukturi: elektro, TK-instalacije, vodovod, kanalizacija, kabelska instalacija i sl.);
(ii) procjenu mogućnosti realizacije investicije u sklopu propisanih planskih uvjeta te procjena troškova same investicije (tehnička priprema i realizacija);
(iii) detaljan hodogram aktivnosti s naznakom optimalnih rokova za izvršenje pojedinih aktivnosti;
(iv) izradu projektnog zadatka za projektanta.

* tehnička pomoć u razradi projektne ideje što može uključivati:

(i) izradu analitičke podloge koja uključuje analizu sektora i opravdanost potrebe za takvom vrstom investicije;
(ii) analizu dionika i utvrđivanje projektnih partnera;

Prihvatljivi prijavitelji su:

* jedince lokalne i područne (regionalne) samouprave;
* javna tijela te s njima izjednačena tijela (fondovi, agencije, ustanove, itd.) koje je osnovala središnja država ili jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave uključujući ustanove za istraživanje i razvoj, ustanove za osposobljavanje i obrazovanje, lokalne i regionalne razvojne agencije, institucije za zaštitu prirodne i kulturne baštine, ustanove zdravstvene zaštite i sl.;
* trgovačka društva u većinskom javnom vlasništvu i s neprofitnim statusom kao što su lokalne i regionalne razvojne agencije;
* komunalna poduzeća u vlasništvu lokalne i područne (regionalne) samouprave;
* turističke zajednice;
* gospodarske i obrtničke komore te klasteri registrirani kao neprofitne pravne osobe.
Prijavitelji mogu prijaviti projektne ideje samostalno ili s partnerskim institucijama koje se također moraju uklapati u neku od gore navedenih kategorija. Projektni partneri maju ista prava i obveze kao i prijavitelji.

Rok za dostavu prijava je 15. travnja 2013. godine.

Prijavni obrazac popunjava se elektroničkim putem na web stranicama Ministarstva. Zahtjev se predaje u zatvorenoj omotnici (u jednom primjerku u pisanom i jednom primjerku u elektronskom obliku), koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu prijavitelja istoga, obavezno uz naznaku: „Javni poziv za dostavu projektnih ideja_za Potprogram Pripreme regionalnih razvojnih projekata“ – Ne otvarati -, na adresu:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Uprava za regionalni razvoj
Trg kralja Petra Krešimira IV/br. 1 10 000 Zagreb

Skip to content