Novosti

Novosti

Osnivanje obrta

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu (Zakon o obrtu – “Narodne novine” broj 49/03, 68/07 i 79/07). Za slobodne obrte Zakon ne uvjetuje ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit, odnosno neku posebnu stručnu spremu. Vezani obrti su oni za koje je potrebno imati položen ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/233043.html). Povlašteni obrti obavljaju se samo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo ovisno o vrsti obrta.
Registriranje obrta vrši se u Uredu državne uprave Brodsko-posavske Županije, Služba za gospodarstvo, Petra Krešimira IV br. 1, Slavonski Brod, gdje se predaju popunjeni obrasci, koji se dobivaju u Odsjeku za gospodarstvo:

* prijava za upis u obrtni registar i pripadajući RL obrasci: RL-1 (podaci o obrtu), RL-2 (podaci o izdvojenom pogonu – ukoliko ih ima) i RL-3 (podaci o djelatnostima pogona

Uz prijavu za upis u Obrtni registar trebate priložiti sljedeće isprave i dokaze:
* svjedodžbu ili uvjerenje o stručnoj osposobljenosti, odnosno majstorskom ispitu, za podnositelja zahtjeva ili za zaposlenika, ako podnositelj sam ne ispunjava taj uvjet (za vezane i povlaštene obrte),
* presliku radne knjižice ili drugi dokaz o radnom iskustvu,
* liječničko uvjerenje o radnoj sposobnosti za poslove s posebnim uvjetima rada,
* dokaz o pravu korištenja prostora (gruntovni izvadak ili ugovor o zakupu poslovnog prostora ovjeren kod javnog bilježnika),
* dokaz sukladno posebnim propisima kojima se uređuje graditeljstvo, ako je za obavljanje obrta potreban prostor,
* ugovor o ortakluku ovjeren kod javnog bilježnika (samo ako se radi o zajedničkom obavljanju obrta),
* upravnu pristojbu u iznosu od 270,00 kn
* dokaz o uplati obrtnice u iznosu od 200,00 kn.
Uvjerenje o nekažnjavanju Služba za gospodarstvo pribavlja po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa po primitku zahtjeva.
Plaćanja cijena obrtnice oslobođene su:
* fizičke osobe koje otvaraju obrt na područjima određenim Zakonom o područjima posebne državne skrbi – “Narodne Novine” br. 86/08 i Zakonom o otocima – “Narodne Novine” br. 34/99, 144/99, 32/02 i 33/06

 

* fizičke osobe navedene u programima zbrinjavanja, kojih je potpisnik Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i drugim ministarstvima, branitelji i osobe prijavljene na Zavodu za zapošljavanje starije od 45 godina ili s najmanje 20 godina radnog staža

 

* fizičke osobe koje temeljem Programa zapošljavanja, poticaja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i sprječavanja sive ekonomije u turizmu “Poticaj za uspjeh” registriraju obrt za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u smještajnim objektima vrste: hoteli, pansioni, aparthoteli ili kampovi, kapaciteta ne većeg od 40 soba ili 20 apartmana ili 100 kamp jedinica.
U slučaju zajedničkog obavljanja obrta za jednu izdanu obrtnicu plaća se iznos od200,00 kn. Za svaku slijedeću izdanu obrtnicuplaća se iznos od 60,00 kn.
Nakon upisa u Obrtni registar dužni ste početi s obavljanjem obrta u roku od godinu dana.Najkasnije osam dana prije početka obavljanja obrta trebate prijaviti obavljanje obrta na obrascu “Prijava za upis u Obrtni registar”, koji dobivate u Službi za gospodarstvo.
Ukoliko ne započnete s obavljanjem obrta u roku od godine dana ili o početku obavljanja obrta ne obavijestite Službu za gospodarstvo,obrt prestaje po sili Zakona.
Za određene vrste djelatnosti potrebna je propisana stručna sprema ili majstorski ispit (vezani i povlašteni obrti, za razliku od nevezanih obrta, koji se može osnovati neovisno o stručnoj spremi vlasnika obrta – fotokopirnica, npr.), dok je za određene djelatnosti potrebno ispuniti zakonom propisane minimalno-tehničke uvjete za rad.
Po izdavanju obrtnice potrebno je izraditi pečat i otvoriti žiro-račun u jednoj od poslovnih banaka.
U roku 8 dana po početku obavljanja djelatnosti obrt trebate prijaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave na obrascu RPO – prijava u registar poreznih obveznika.
Najkasnije 15 dana od početka obavljanja djelatnosti treba se prijaviti nadležnoj područnoj službi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje – HZZO i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje – HZMO.
Prijava obrta u HZZO vrši se na obrascu T-1, a prijava u HZMO vrši se na obrascu M-11 P. Vlasnik obrta – poduzetnik prijavljuje se u sustav zdravstvenog i mirovinskog osiguranja ukoliko nije osiguran temeljem druge osnovice (zaposlenje u trgovačkom društvu, instituciji, ustanovi i dr.). Prijava vlasnika obrta i djelatnika vrši se na obrascu T-2 za zdravstveno osiguranje i M-1 P za mirovinsko osiguranje. Prijave je moguće podnijeti i putem internetskih stranica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje http://www.hzzo-net.hr/07_01_01.php i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje http://e-prijave.mirovinsko.hr/ep-prijave/, čime se dosadašnji klasičan način prijave na zdravstveno i mirovinsko osiguranje dopunjuje s mogućnošću podnošenja prijave elektroničkim putem (programi e-zdravstveno i e-mirovinsko u sklopu programa e-Hrvatska).
Sve osobe koje prvi puta nakon 1.1.2002. godine stječu svojstvo osiguranika (radni odnos, drugi dohodak- , samostalna djelatnost, naknada,…), imaju manje od 40 godina, a nisu bile osigurane temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju, obvezno su u II. stupu mirovinskog osiguranja.
Zato je potrebno, najkasnije tri mjeseca od početka obavljanja djelatnosti, prijaviti se i u REGOS – Registar osiguranika na šalteru REGOS-a i izabrati fond za II. stup mirovinskog osiguranja. Šalteri REGOSA nalaze se u poslovnicama Financijske agencije. U II. stup mogu se prijaviti i poduzetnici između 40 i 50 godina ukoliko im je to prvo zaposlenje.
Skip to content