Novosti

Novosti

Osnivanje trgovačkog društva

Trgovačko društvo je pravna osoba koja samostalno i trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu (Zakon o trgovačkim društvima – br. 111/93, 34/99, 118/03, 107/07 i 146/08).

Prvi dokument pri osnivanju trgovačkog društva je izjava o osnivanju (kada je jedan osnivač) ili društveni ugovor (kada postoje dva ili više osnivača). Ovim dokumentom definira se naziv i sjedište tvrtke, djelatnosti, prava i obveze osnivača i tijela tvrtke (uprave, nadzornog odbora i dr.) i ostali elementi važni za funkcioniranje društva.
HITRO.HR, kao servis Vlade Republike Hrvatske za ubrzanu komunikaciju građana i poslovnih subjekata s državnom upravom, omogućuje Vam da na jednom mjestu dobijete sve informacije i obavite većinu potrebnih radnji za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću.

Zato je prvi korak u osnivanju d.o.o. posjet servisu HITRO.HR koji se nalazi u poslovnicama FINA-e.

1. korak – HITRO.HR (FINA)
Dolaskom na HITRO.HR šalter u FINA-i započinjete proces osnivanja društva.
Vašem društvu prvo morate dati ime (pri odabiru imena društva može pomoći:http://sudreg.pravosudje.hr).Ime mora biti različito od postojećih naziva tvrtki, a može biti iz hrvatskog ili latinskog rječnika ili prezime osnivača.Dobro je pripremiti više imena, ukoliko je željeno ime već zauzeto. Provjeru željenog imena kod nadležnog suda (Trgovački sud u Osijeku) izvršit će vam ured HITRO.HR-a. Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji, kao i obrasce i uplatnice dobit ćete od djelatnika servisa HITRO.HR. Sve potrebne uplate (osim troškova javnog bilježnika) možete obaviti na šalterima HITRO.HR.

2. korak – JAVNI BILJEŽNIK

Prijavu za upis u sudski registar (obrazac Po) i neke njezine priloge potrebno je ovjeriti kod javnog bilježnika gdje je potrebna nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti. Dokumentacija koju izrađuje i ovjerava javni bilježnik je: Prijava za upis u sudski registar (obrazac Po), Osnivački akt – društveni ugovor (moraju ga potpisati svi osnivači) ili izjavu o osnivanju društva (ako društvo osniva samo jedna osoba), Odluka o imenovanju članova uprave, Izjave članova ovlaštenih za zastupanje društva da prihvaćaju postavljanje, Potpis direktora ili potpisi članova uprave, Potpisi članova nadzornog odbora (ako društvo ima nadzorni odbor), Odluka o imenovanju prokurista društva (ako društvo ima prokurista), Potpis prokurista (ako društvo ima prokurista) i Odluka o određivanju adrese društva (dobro je ovu odluku imati posebno napisanu, a ne u obliku članka u osnivačkom aktu, jer to olakšava postupak izmjene adrese društva ukoliko dođe do preseljenja).
Troškovi javnog bilježnika plaćaju se u njegovom uredu, a kreću se obično između 2.000,00 i 4.000,00 kn za registraciju d.o.o., ovisno o složenosti registracije. Naime, nagrada i naknada troškova javnog bilježnika za obav­lja­nje službenih rad­nji određuje se prema određenoj tarifi (Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi – “Narodne Novine” br. 97/01; Zakon o javnom bilježništvu – “Narodne Novine” br. 78/93, 29/94 i 16/07).

3. korak -HITRO.HR (FINA)

Prijavi za upis u sudski registar i svim potrebnim prilozima ovjerenim kod javnog bilježnika trebate dodati i: Popis članova (osnivača) društva, Popis članova ovlaštenih za zastupanje društva, Popis članova nadzornog odbora (ako društvo ima nadzorni odbor), Obrazloženje imena društva (ako se radi o stranom imenu), Potvrda o uplatiosnivačkog pologa i Dokaz o plaćenoj sudskoj pristojbi za prijavu i donošenje prvostupanjskog rješenja o upisu u sudski registar, te Dokaz o plaćenom predujmu za troškove objavljivanja toga upisa u Narodnim Novinama.
Kompletnu dokumentacijutrebate predati na šalteru servisa HITRO.HR u FINA-i.
Nakon upisa u sudski registar, podaci o upisu dostavljaju se Narodnim novinama i dnevnom tisku.
U FINA-inim poslovnicama možete izvršiti uplatu pologa temeljnog kapitala (trenutno je minimalni temeljni kapital 20.000,00 kn), uplata sudske pristojbe (400,00 kn), uplatu troškova objavljivanja oglasa u Narodnim Novinama (900,00 kn), te uplatu pristojbe Državnog zavoda za statistiku (55,00 kn). Svi potrebni obrasci i uplatnice dostupni su, bez naknade, na šalteru servisa HITRO.HR. Na šalteru servisa HITRO.HR dobit ćete i obrazac RPS koji treba ispuniti, a koji je potreban za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u, odnosno zbog dodjele matičnog broja i šifre glavne djelatnosti.

4. korak – HITRO.HR (FINA)

Na šalteru servisa HITRO.HR moći ćete preuzeti rješenje o upisu u sudski registar i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po NKD-u (koja sadrži matični broj poslovnog subjekta). Nakon preuzimanja dokumentacije potrebno je izraditi pečat, te otvoriti račun u banci kako bi se mogao izvršiti prijenos osnivačkog pologa društva na račun društva.

5. korak – Porezna uprava

Jako je važno nakon upisa u sudski registar i registar Državnog zavoda za statistiku izvršiti prijavu društva u poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva ,radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a. Na uvid je potrebno dati rješenje o upisu u sudski registar, Obavijest o razvrstavanju po NKD-u, te potpisni karton.
6. korak – HZZO i HZMO
Najkasnije 15 dana od početka obavljanja djelatnosti društvo treba prijaviti Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje – HZZO i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje – HZMO .

Program e-Hrvatska

U sklopu programa e-Hrvatska neki od “klasičnih” postupaka u procesu pokretanja vlastitog posla su dopunjeni mogućnošću podnošenja određenih prijava elektroničkim putem. U nastavku su navedeni programi koji nastoje ubrzati proces pokretanja vlastitog poduzetničkog pothvata.

Dobro je provjeriti da li ured javnog bilježnika koristi program Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku, koji znatno ubrzava proces registracije društva. Riječ je o programu e-Tvrtka, a riječ je o tome da kompletnu dokumentaciju dostavite u ured javnog bilježnika, koji prijavu i priloge ovjerava, skenira i elektroničkim putem šalje u Trgovački sud, odnosno sudski registar. Tako preskačete gore navedeni 3. korak, a Trgovački sud je obvezan na ovakvu on-line prijavu dati rješenje u roku 24 sata, te tako dobivate rješenje o upisu (ako je prijava uredna i valjana) na ovaj način u roku 24 sata. On-line prijave imaju pravo prednosti pred “običnim” prijavama, a suci Trgovačkog suda imaju rok za donošenje rješenja o upisu. Nakon toga potrebno je nastaviti s gore navedenim koracima 4., 5. i 6. Tako se kompletan proces osnivanja društva skraćuje i u prosjeku traje 5 dana.

Obvezni prilozi uz prijavu kod on-line prijave su: osnivački akt (izjava o osnivanju ili društveni ugovor), odluka o imenovanju uprave, potpis direktora – članova uprave, popis članova (osnivača), popis osoba ovlaštenih za zastupanje, izjava članova uprave o prihvaćanju postavljenja, potvrda o uplaćenom ulogu (temeljnom kapitalu), dokaz o uplati sudske pristojbe i dokaz o uplati troškova objave oglasa u “Narodnim Novinama”.

U okviru Projekta e-Hrvatska, moguće je preko internetske stranice podnositie-prijave na mirovinsko osiguranje, čime se dosadašnji klasičan način prijave za mirovinsko osiguranje dopunjuje s mogućnošću podnošenja prijave elektroničkim putem. Više o tome možete saznati na http://e-prijave.mirovinsko.hr/ep-prijave. Također je omogućeno i podnošenje prijava za zdravstveno osiguranje u sklopu programa e-zdravstveno, o čemu možete više saznati nawww.hzzo-net.hr/07_01_03.php.

Prije početka obavljanja djelatnosti potrebno je ishoditi u Uredu državne uprave Brodsko-posavske Županije – Služba za gospodarstvo odluku kojom se utvrđuje da društvo udovoljava tehničkim, zdravstvenim, ekološkim i drugim propisima za obavljanje djelatnosti (dozvolu za rad).
Skip to content