Novosti

Natječaji

PROGRESS – Mjere informiranja i obuke za radničke organizacije

Ciljevi natječaja uključuju mjere i inicijative povezane s prilagođavanjem socijalnog dijaloga ka promjenama u zapošljavanju i radu te povezane izazove, poput upozoravanja na modernizaciju tržišta radne snage, kvalitete rada, anticipacije, pripreme i upravljanje promjenama i restrukturiranjem, fleksigurnosti, vještinama, mobilnošću i migracijom, zapošljavanjem mladih, pomoć zdravstvenoj i sigurnosnoj strategiji, približavanjem poslovnog i obiteljskog života, ravnopravnosti spolova, aktivnosti u području anti-diskriminacije, aktivnog starenja, aktivnog uključivanja i poštenog rada.

Predviđena proračunska alokacija natječaja iznosi EUR 3 420 000. (Najmanje dvije trećine proračunske alokacije je namijenjena za aplikacije prijavljene od strane organizacija Europske razine).

Rok za prijavu aplikacija je 18. travnja 2011. za aktivnosti koje počinju najranije 18. lipnja 2011. i najkasnije 22. prosinca 2011.

Unutar ovoga natječaja Europska komisija financirat će do 90% kompletnog odabranog troška aktivnosti.
Aplikacije koje zahtijevaju dodjelu sredstava od više od 90% od kompletnog odabranog troška  neće biti uzete u obzir.
U svrhu primjera, prosječna veličina dodijeljenog sredstva za 2010. godinu je bila otprilike
EUR 150 000.

Kako bi bili prihvatljivi, kandidati moraju:

* biti socijalni partner tj. organizacija koje predstavljaju radnike, na Europskoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini;
* biti ispravno utemeljene i registrirane pravne osobe;
* imati registrirani ured u jednoj od država članica EU
* ne biti u jednoj od situacija navedenih u Člancima 93(1), 94 i 96(2)(a) financijske uredbe.

 

Skip to content